Tūrisma pakalpojumu līgums

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1 Ar šo Līgumu Tūrisma operators apņemas sniegt Tūristam līgumā noteiktos tūrisma pakalpojumus, un Tūrists apņemas samaksāt par pakalpojumiem, kā arī izpildīt citus šajā Līgumā noteiktos pienākumus.

1.2 Tūrists apņemas samaksāt Tūrisma operatoram tā paziņoto un norādīto maksu (ceļojuma cenu). Šo Līgumu uzskata par noslēgtu no brīža, kad Tūrisma operators apstiprinājis visus pasūtītos pakalpojumus un saņēm pilnu apmaksu vai avansu, norādītajā apmērā, kas ir ne mazāks kā 20 procenti no cenas. Tūristam ir jāsamaksā visa ceļojuma cena ne vēlāk kā 28 dienas pirms izbraukšanas. Ja, noslēdzot šo Līgumu, līdz izbraukšanai palikušas mazāk kā 28 dienas, jāsamaksā visa ceļojuma cena.


2.PUŠU SAISTĪBAS
2.1 Tūrisma operators apņemas:
2.1.2 Organizēt Tūristam ( -iem), ceļojumu saskaņā ar programmu, kas norādīta katalogā vai citā ceļojumu aprakstošajā materiālā vai, ja katalogā vai citā ceļojumu aprakstošā materiālā norādītā ceļojuma programmā veiktas izmaiņas līdz šī Līguma parakstīšanas dienai, saskaņā ar mainīto programmu. Katalogs vai cits ceļojumu aprakstošais materiāls, vai mainītā programma ir neatņemams šī Līguma pielikums.
2.1.3 Neizdodoties iegūt minimālo Tūristu skaitu, rakstiskā veidā paziņot par ceļojuma atcelšanu vismaz 10 kalendārās dienas pirms ceļojuma sākuma. Minimālais Tūristu skaits ar speciāli šim gadījumam pasūtītu lidmašīnu ir 80 procenti no pasažieru sēdekļu skaita lidmašīnā.
2.1.4. Līdz Līguma parakstīšanai iesniegt Tūristam rakstiska veida dokumentu, kurā norādīta precīza un pareiza informācija par ceļojuma maršrutu (izbraukšanas un atgriešanās vietu, datumu un laiku, kā arī apmeklējamajām vietām un valsti, norādot datumus, kad uz šīm vietām paredzēta izbraukšana un atgriešanās no tām), izmaiņām tajos, brauciena laikā sniegtajiem pakalpojumiem, kas norādīti katalogā vai citā ceļojumu aprakstošā materiālā, vai mainītajā programmā, kā arī par transportlīdzekļiem, ar kuriem tiks veikta pārvietošanās, to raksturojumu un kategoriju, izmitināšanas veidu, objekta atrašanās vietu, kategoriju vai komforta līmeni, galvenajām iezīmēm un klasi (saskaņā ar uzņēmējas valsts noteikumiem), ēdināšanu, valstu, kuras tiks šķērsotas, robežu formalitātēm un vīzu režīmu, ievedamo priekšmetu daudzuma, skaita un aizlieguma noteikumiem, laika posmu, kurā tiek saņemtas vīzas, Līguma noformēšanas kārtību un noteikumiem, ceļojumu cenu pilnā apmērā, cenas daļu, kas jāsamaksā iepriekš, atlikušās summas maksājuma grafiku, ceļojuma cenu, kas jāmaksā analoģiski organizēta tūrisma ceļojuma gadījumā, izmitināšanas pakalpojumiem cita skaita un tipa numuros (divvietīgos, trīsvietīgos, atlikušos un tā tālāk).
2.1.5 Ja Tūrisma operators saskaņā ar Līgumu apņemas sniegt Tūristam izmitināšanas pakalpojumus, kas atbilst konkrētajai kategorijai saskaņā ar mītnes valsts noteikumiem, nenorādot konkrētu izmitināšanas pakalpojuma sniedzēju, Tūrisma operatoram līdz Līguma parakstīšanai ir jāinformē Tūrists par izmitināšanas tipa kategoriju un ēdināšanu. Organizatoram ir arī jānodrošina Tūristam pareiza un detalizēta informācija par ērtību, pakalpojumu un izklaides līmeni, daudzumu un kvalitāti, kā arī to iespējamām atšķirībām, kas atkarīgas no konkrētā izmitināšanas pakalpojumi sniedzēja.

2.1.6 Pirms ceļojuma sākuma ir rakstiskā veidā jāsniedz Tūristam: informācija par starpstacijām un apstāšanās laiku, atrašanās vietu un informāciju par pasažiera vietu transportlīdzeklī (izņemot lidmašīnu un neparedzētās tehniska rakstura pieturas), Tūrisma operatora pārstāvja uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi vai vietējās aģentūras, vai aģentu, pie kuriem Tūristi var vērsties pēc palīdzības, adresi un tālruņa numuru, ja šādu aģentūru vai aģentu nav, Tūristam jānorāda tālruņa numurs, uz kuru tas varētu zvanīt ārkārtas apstākļos vai informācija, kas viņam palīdzētu sazināties ar Tūrisma operatoru, informāciju par valstu, kurās jāierodas, epidemioloģisko stāvokli, imunizācijas prasībām, kas jāveic pirms došanās ceļojumā, kā arī par veselības apdrošināšanas noformēšanas kārtību un atmuitošanas procedūrām, kā arī informācija par papildu apdrošināšanas līgumiem, saskaņā ar kuriem tiek kompensēti Tūrista izdevumi par organizētā tūrisma atcelšanu vai palīdzības sniegšanas izdevumiem, informāciju par valūtas maiņas noteikumiem un procedūrām. Ja ceļojumā dodas nepilngadīga persona, ir jāsniedz vecākiem vai aizbildņiem informācija, lai attiecīgi sazinātos ar bērnu vai atbildīgo personu bērna atrašanās vietā.
2.1.7 Tūrista ( -u) sniegtos personas datus izmantot tikai ceļošanas dokumentu noformēšanai.
2.1.8 Ja Līgums noslēgts attālinātās tirdzniecības veidā, tiek uzskatīts, ka Līgums ir noslēgts ar tādiem pašiem noteikumiem, kādi publicēti oficiālajā Tūrisma operatora mājas lapā (vai e – komercijas sistēmā) organizētā ceļojuma iegādes laikā. Ja Līguma noteikumi oficiālajā Tūrisma operatora mājas lapā nav publicēti, vai organizētā tūrisma ceļojuma iegādes laikā tie nav tikuši paziņoti, tiek uzskatīts, ka Līgums noslēgts saskaņā ar standarta tūrisma pakalpojumu līguma noteikumiem.
2.2 Tūrists(-i) apņemas:
2.2.1 Savlaicīgi samaksāt par Ceļojumu un iesniegt visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami, lai Tūrisma operators varētu izpildīt šo Līgumu, savlaicīgi ierasties norādītajā sākotnējā un ceļojuma vadītāja norādītajā izbraukšanas vietā, ievērot organizatora norādījumus par ceļojuma vai tā atsevišķu daļu realizēšanu, ievērot sabiedrisko kārtību, starptautiskos pasažieru pārvadājumu noteikumus, bagāžas pārvadāšanas kārtību, valstī ievedamo priekšmetu daudzumu, skaitu un apdrošināšanas noteikumus, izpildīt robežu un muitas dienesta norādījumus. Dodoties ceļojumā ar nepilngadīgām personām, ievērot Latvijas Republikas Valdības apstiprināto „Bērna pagaidu izbraukšanas uz ārvalstīm kārtību”.
2.2.2 Atbildēt par Ceļojuma laikā nodarītajiem zaudējumiem (sabojāts viesnīcas inventārs, transportlīdzekļi u.c). Ja kaitējumu nodarījusi nepilngadīga persona, visus zaudējumus sedz persona, kas ir atbildīga par nepilngadīgo. Ja Tūrists uzņemas vainu un piekrīt atlīdzināt zaudējumus, tie ir jāatlīdzina uz vietas. Ja Tūrists neuzņemas vainu, Tūrisma operatoram ir tiesības piedzīt zaudējumus Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā. Tūristam nav jāatlīdzina zaudējumi, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
2.2.3 Tūristam, galvenajai līgumslēdzējai pusei, ir jāinformē citi Tūristi – labuma saņēmēji, ka Tūrisma ceļojums tiek organizēts tikai saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, un visiem Tūristiem ir jāievēro visi Līguma noteikumi.


3.LĪGUMA ATTEIKUMA TIESĪBAS

3.1 Tūrista tiesības atteikties no Līguma:
3.1.1 Tūristam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no Līguma. Atteikums no Līguma stājas spēkā no paziņošanas brīža.
3.1.2 Ja Tūrists atsakās no Līguma sakarā ar apstākļiem, par kuriem tas ir atbildīgs ( t.i., ja apstākļi, kas ir Līguma atteikuma pamatā, radušies Tūrista vainas dēļ , t.i., tā tīšas darbības vai nolaidības rezultātā), viņam ir jāmaksā Tūrisma operatoram par zaudējumiem, kas radušies šādas atteikšanās dēļ. Līguma puses vienojas par summas apmēru, ko Tūrists maksā Tūrisma operatoram par radītajiem zaudējumiem, kas radušies Tūrista vainas dēļ, mainot Līguma noteikumus vai laužot Līgumu, aprēķinot maksu vienai personai: Ceļojuma atteikuma noteikumi vienai personai. Līdz norādītajai sākotnējai izbraukšanai atlikušo dienu skaits Summa procentos

Vairāk kā 28 dienas 20%
No 28 līdz 15 dienām 60%
No 14 un mazāk dienas 100%

3.1.3 Ja Tūrists atsakās no Līguma tādu apstākļu dēļ, kas atrodas ārpus viņa kontroles un kurus viņš Līguma noslēgšanas laikā nevarēja pienācīgi paredzēt, Tūrisma operatoram ir tiesības pieprasīt kompensāciju par tiešajiem zaudējumiem, kas radušies sakarā ar šādu atteikumu, izņemot, ja atteikums no Līguma ir nepārvaramas varas apstākļu rezultāts. Šajā punktā norādītajos gadījumos kompensācija nedrīkst pārsniegt noteikto ceļojuma līgumcenu.
3.1.4 Ja Tūrists atsakās no Līguma 3.1.2 vai 3.1.3 paredzētajos gadījumos, Tūrisma operatoram pieprasot zaudējumu atlīdzību, ir jāiesniedz zaudējumu apmēru apstiprinoši dokumenti.
3.1.5 Ja Tūrists atsakās no Līguma tādu apstākļu dēļ, kas ir Tūrisma operatora vai personas, kuras palīdzību Tūrisma operators izmanto, atbildība, vai saistībā ar apstākļiem, kas nav saistīti ar Tūristu, un kurus tas nevar kontrolēt vai Līguma slēgšanas laikā nevarēja saprātīgi paredzēt, tad Tūristam ir tiesības pieprasīt atmaksāt par ceļojumu samaksāto naudu vai, Tūristam piekrītot, veikt cita veida kompensāciju.
3.2 Tūrisma operatora tiesības atteikties no Līguma:
3.2.1. Tūrisma operatoram ir tiesības attiekties no Līguma tikai svarīgu iemeslu dēļ, par kuriem tas nekavējoties informē Tūristu.
3.2.2. Ja Tūrisma operators atsakās no Līguma tādu apstākļu dēļ, par kuriem Tūrists nav atbildīgs, viņam ir jāpiedāvā Tūristam jauns, tādas pašas vai labākas kvalitātes ceļojums (alternatīvs ceļojums).
3.2.3. Ja pamatotu iemeslu dēļ nav iespējams piedāvāt alternatīvu ceļojumu vai Tūrists no piedāvātā jaunā ceļojuma atsakās, Tūristam ir tiesības pieprasīt, lai viņam tiktu atmaksāta samaksātā naudas summa par nenotikušo ceļojumu.
3.2.4. Ja Tūrisma operators atsakās no Līguma, viņam ir atkārtoti jāorganizē ceļojums vai jāatmaksā Tūristam naudas summa par ceļojumu, kā arī jāatlīdzina zaudējumi, kas radušies Tūristam. Zaudējumi netiek atlīdzināti gadījumos, ja atteikums no Līguma ir 2.1.3 punktā norādīto nepārvaramas varas apstākļu rezultāts.
3.2.5. Ja Līgums tiek lauzts, Tūrisma operatoram, ceļojumu aģentūrai vai ceļojumu aģentam ir pienākums atmaksāt Tūristam par ceļojumu samaksāto naudas summu daļēji vai pilnā apmērā, naudas summa ir jāatmaksā Tūrista norādītajā kontā 10 darba dienu laikā pēc Līguma laušanas.

4.1 Tūrisma operatoram svarīgu iemeslu dēļ, par kuriem tas nekavējoties informē Tūristu, ir tiesības grozītattiecīgo Līguma noteikumu. Tūristam ir tiesības atteikties grozīt Līgumu.
4.2 Ja līdz Ceļojuma sākumam atlikušas vismaz 20 dienas, Tūrisma operatoram ir tiesības palielināt Ceļojuma cenu saistībā ar transporta izmaksu izmaiņām, ieskaitot degvielas izmaksu, obligāto maksājumu vai valūtu maiņas izmaksu pieaugumu. Tūrisma operatoram jānorāda iemesls, kādēļ cena paaugstināta, kā arī cenas palielinājuma aprēķins. Tūristam ir tiesības atteikties no cenas palielinājuma.
4.3 Ja Tūrists atsakās mainīt Līguma noteikumus 4.1 un 4.2. punktā norādītajos gadījumos, Tūrisma operatoram ir tiesības atteikties no Līguma. Šajā gadījumā Tūristam ir tiesības pieprasīt, lai tiktu atmaksāta par ceļojumu samaksātā naudas summa vai, ja ceļojums jau ir daļēji noticis, proporcionāli kompensēt attiecīgo daļu. Ja Tūrisma operators atteicies no Līguma pēc tam, kad Tūrists atteicies grozīt Līguma noteikumus 4.1. punkta gadījumā, attiecīgi jāpiemēro šī Līguma 3.2.3.punkts.


5.LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU MAIŅA

5.1 Ja līdz Līguma sākumam atlikušas ne mazāk kā 7 dienas, jebkuram šī Līguma Tūristam ir tiesības nodot savas tiesības uz Ceļojumu trešajai personai (persona, kas pārņem ceļojumu), uz kuru attiecas visi Līguma noteikumi.
5.2 Ja šāda nodošana ir pretrunā personas, kuras palīdzību Tūrisma operators izmanto, noteikumiem (t.i., ja laika posmā, kas atlicis līdz Ceļojuma sākumam vairs nav atļauts rezervēt vietu transportlīdzeklī, un (vai) rezervēt viesnīcu uz jaunās personas vārda) Tūristam ir jāiesniedz šie noteikumi.
5.3 Šāda veida nodošana ir jānoformē līguma veidā, kas atbilst Civilkodeksa normām, šo Līgumu slēdzot ar trešo personu (persona, kas pārņem ceļojumu), savukārt personai, kas pārņem ceļojumu un noslēdz Līgumu vai Tūristam, kas nodod ceļojumu, ir rakstiskā veidā par to jāpaziņo Tūrisma operatoram, kā arī jānodod informācija un dokumenti, kas nepieciešami, lai persona, kas pārņēmusi ceļojumu, varētu netraucēti izpildīt šo Līgumu. Tūrists, kas nodod tiesības uz Ceļojumu un trešā persona (persona, kas pārņem ceļojumu), Tūrisma operatoram atbild solidārā veidā par Ceļojuma cenas un izdevumu, kas saistīti ar Ceļojuma tiesību nodošanu, samaksu.


6.ATBILDĪBA PAR NEATBILSTOŠU LĪGUMA IZPILDI

6.1 Ja sākoties ceļojumam vai tā laikā noskaidrojas, ka Tūrisma operators nespēs sniegt galvenos pakalpojumus, par kuriem Puses vienojušās, Tūrisma operatoram ir jāpiedāvā Tūristam ( -iem) piemērots, alternatīvs ceļojums (pakalpojumi) par to pašu cenu, kas noteikta Līgumā norādītajā termiņā, kā arī jākompensē Tūristam iepriekš pasūtīto un faktiski sniegto pakalpojumu cenu starpība. Ja Tūrisma operators pamatotu iemeslu dēļ nevar piedāvāt alternatīvu ceļojumu (pakalpojumus) vai saprātīgu apsvērumu dēļ Tūrists no tiem atteicies, Tūrisma operatoram ir jānodrošina Tūrista atgriešanās atpakaļ vai pārvadāšana uz citu vietu, kam Tūrists piekrīt, kā arī jāatmaksā Tūristam naudas summa par šo ceļojumu. Ja līgums netiek izpildīts saskaņā ar Tūrista pamatotām cerībām, kādas tam varēja būt, ņemot vērā Līguma noteikumus un sniedzamo pakalpojumu veidu, Tūrisma operatoram ir pienākums atlīdzināt Tūristam radušos zaudējumus. Tūrisma operators vai persona, kuras palīdzību Tūrisma operators izmanto, neatbild par neatbilstošu Līguma izpildi, ja:
6.2 Līguma neatbilstoša izpilde ir radusies Tūrista vainas dēļ (2.2 punkta noteikumu neizpilde u.c. iemesli);
6.3 Par Līguma neatbilstošu izpildi, kuru Tūrisma operators nav paredzējis un nevarēja paredzēt, atbild trešā persona, kas nav saistīta ar šo Līgumu;
6.4 Līguma neatbilstoša izpilde ir radusies nepārvaramas varas dēļ vai notikumu dēļ, ko Tūrisma operators vai persona, kuras palīdzību Tūrisma operators izmanto, ņemot vērā visu iespējamo piesardzību, nav paredzējusi un nevarēja paredzēt.
6.5 Ja Līgums netiek izpildīts atbilstoši Tūrista cerībām, Tūrisma operatoram, ņemot vērā konkrētus apstākļus, ir jāsniedz Tūristam visa veida palīdzība un atbalsts. Ja iemesls, kura dēļ Līgums nav atbilstoši izpildīts, ir saistīts ar Tūristu, Tūrisma operatoram ir pienākums sniegt Tūristam tādu palīdzību un atbalstu, ko saskaņā ar saprātīguma principu un saskaņā ar Līgumu var pieprasīt no Tūrisma operatora. Šajā gadījumā Tūrisma operatora izdevumus, kas saistīti ar šādu palīdzību un atbalstu, kompensē Tūrists. Ja par neatbilstošu Līguma izpildi ir atbildīgs Tūrisma operators vai persona, kuras palīdzību Tūrisma operators izmanto (6.1. punkts), tad visas izmaksas, kas saistītas ar papildu palīdzības un atbalsta sniegšanu Tūristam, sedz Tūrisma operators.

6.6 Ja Tūrisma operators pamatotu iemeslu dēļ nevar piedāvāt alternatīvu ceļojumu (pakalpojumus) vai saprātīgu iemeslu dēļ Tūrists no tiem atsakās, Tūrisma operatoram ir jānodrošina Tūrista atgriešanās vai pārvadāšana uz citu vietu, kam Tūrists piekrīt, kā arī jāatmaksā Tūristam par ceļojumu samaksātā naudas summa.
6.7 Tūrisma operators nav tiesīgs ierobežot vai anulēt savu civiltiesisko atbildību par zaudējumiem, kas radušies Tūristam, ja zaudējumi radušies Tūrisma operatora tīšas vai rupjas neuzmanības dēļ.
6.8 Tūristam nodarītais materiālais un morālais kaitējums jāatlīdzina Civilkodeksa noteiktajā kārtībā.


7.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
7.1 Tūrista tiesības nosaka Civilkodekss, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Reklāmas likums, Tūrisma likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī šis Līgums.
7.2 Ceļojuma laikā rodoties konfliktam vai neapmierinātībai par neatbilstošu šī Līguma izpildi vai neizpildi, pretenzijas ir nekavējoties jādara zināmas Tūrisma operatora pārstāvim, ja tāda nav, ceļojumu organizatoram. Pretenzijas par neatrisinātu vai neatbilstoši atrisinātu problēmu ir jādara zināmas rakstiskā veidā 15 darba dienu laikā no Ceļojuma beigām. Tūrisma operatoram ir rakstiskā veidā jāatbild uz pretenzijām 15 darba dienu laikā no pretenziju saņemšanas dienas. Strīdi tiek risināti sarunu ceļā, ja vienošanos neizdodas panākt, strīdus izšķiršana veicama Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.
7.3 Strīdus par neatbilstošu Līguma izpildi vai neizpildi pirmstiesas kārtībā izskata Valsts Patērētāju tiesību aizsardzības birojs Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteiktajā kārtībā.
7.4 Pēc šī Līguma parakstīšanas Līguma noteikumu būtiski grozījumi (galveno Līgumā noteikto pakalpojumu daļa un to cena) ir spēkā tikai ar abu pušu rakstiska veida vienošanos.
7.5 Latvijas Republikas Tūrisma likuma 8. panta 10. daļā norādītajā gadījumā un citu tiesību aktu norādītajos gadījumos un kārtībā Tūristi par tūrisma pakalpojumu sniedzēju pienākumu neizpildi var vērsties Valsts tūrisma departamentā.
7.6 Līgums sastādīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Tūrisma operatoram un
Tūristam ( -iem). Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.


8.NOBEIGUMA NOTEIKUMI

8.1 Līgums sastādīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku.
8.2 Parakstot šo Līgumu, Tūrists paziņo, ka pirms šī Līguma parakstīšanas viņš ir saņēmis rakstiska veida dokumentu (ceļojumu programmu u. tml.), kas satur visu informāciju par šajā Līgumā norādītajiem pakalpojumiem (ceļojuma laikā sniegtie pakalpojumi, ceļojuma maršruts, izbraukšanas un atgriešanās laiks, vieta, valūtas apmaiņas noteikumi un procedūras u.t.t.).
8.3 Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka ir DETALIZĒTI iepazinušās ar visiem Līguma noteikumiem un izprot visas ar iepriekšminēto saistītās juridiskās sekas.


 PUŠU REKVIZĪTI::

Tūrists kurš pārstāv ar viņu ceļojošas personas.:
Vārds, uzvārds: Paraksts _________________

Tūrisma operatora pārstāvis:
Vārds, uzvārds: Paraksts _________________ Z.V.