Pasažieru un bagāžas aviopārvadājumu noteikumi

 

1. Definīcijas
 
AĢENTS – persona vai organizācija, kas pilnvarota pārdot aviopārvadājumu biļetes citām personām vai organizācijām.
AIZKAVĒTA BAGĀŽA – bagāža, kas atrasta 21 dienu laikā no aviopārvadājumu veikšanas.
APSTĀŠANĀS (stopover) – lidojuma pārtraukšana kādā punktā starp izlidošanas vietu un lidojuma galamērķi.
AVIOBIĻETE – ceļošanai derīga pasažiera biļete un bagāžas biļete, ko izsniedzis aģents vai cita persona, kura pilnvarota to darīt (tūrisma operators).
AVIOPĀRVADĀJUMS (lidojums) - pasažieru un/vai bagāžas pārvadājums pa gaisu, kura sākumpunkts un galapunkts var būt vienas valsts teritorijas ietvaros vai dažādu valstu teritorijās, vai sākumpunkts un galapunkts atrodas vienas valsts teritorijā, bet aviopārvadājums noticis ar apstāšanos citas valsts teritorijā.
AVIOPĀRVADĀJUMU GRAFIKA IZMAIŅAS – aviopārvadājuma laika novirzīšanās no plānotā laika grafika.
BAGĀŽA – reģistrētā un/vai nereģistrētā bagāža.
BAGĀŽAS BOJĀJUMS - izmaiņas bagāžas stāvoklī fiziskas vai ķīmiskas iedarbības dēļ.
BAGĀŽAS KVĪTS – bagāžas biļetes daļa, kas tiek nodota pasažierim bagāžas reģistrācijas brīdī un kas nodrošina bagāžas identifikāciju un tiesības uz pretenzijas pieteikšanu saistībā ar bagāžas aviopārvadājumu.
BAGĀŽAS MEKLĒŠANA – bagāžas meklēšanas procedūra, kuru veic pārvadātājs bagāžas nepiegādāšanas gadījumā.
BĒRNS – pasažieris līdz 18 gadu vecumam.
BĒRNS BEZ PAVADĪBAS – bērns vecumā no 5 līdz 12 gadiem, kurš ceļo bez pilngadīga pasažiera pavadības.
DIENA – jebkura kalendārā diena nedēļā, ieskaitot sestdienu, svētdienu un svētku dienas.
GALAPUNKTS - lidosta, kurā saskaņā ar aviobiļeti tiek pabeigts pasažiera un /vai bagāžas aviopārvadājums.
IATA – Starptautiskā Aviotransporta Asociācija.
ICAO – Starptautiskā Civilās Aviācijas Organizācija.
IEKĀPŠANAS KARTE (boarding pass) – pasažiera aviobiļetes daļa, kas tiek nodota pasažierim brīdī, kad tas reģistrējas aviopārvadājumam.
MONREĀLAS KONVENCIJA - 1999.gada 28.maijā Monreālas Konvencija par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju.
NEREĢISTRĒTA BAGĀŽA (arī – ROKAS BAGĀŽA) – bagāža, kuru pasažieris pārvadā gaisa kuģa salonā un par kuru atbild pats pasažieris.
NOZAUDĒTA BAGĀŽA – bagāža, kura pazudusi aviopārvadājuma laikā un kuru pārvadātājs nevar atrast ilgāk par 21 dienu.
PAPILDUS BAGĀŽAS PĀRVADĀJUMA MAKSA – naudas summa, kas tiek maksāta par virsnormas bagāžas pārvadājumu.
PAREDZĒTAIS IELIDOŠANAS LAIKS - laiks, kad saskaņā ar grafiku gaisa kuģis ierodas lidostā galapunkta vietā.
PAREDZĒTAIS IZLIDOŠANAS LAIKS - laiks, kad saskaņā ar grafiku gaisa kuģis izlido no lidostas.
PĀRVADĀJUMS – pasažieru un/vai bagāžas aviopārvadājums.
PĀRVADĀTĀJS - aviosabiedrība, kas veic pasažieru un bagāžas pārvadājumu.
PASAŽIERIS – jebkura fiziska persona, kas tiek pārvadāta aviopārvadājumā, izņemot gaisa kuģa apkalpes locekļus.
PILNGADĪGS PASAŽIERIS – pasažieris, kas ir sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu.
PRETENZIJA – pasažiera rakstveida iesniegums vai lūgums par zaudējumu atlīdzību, ja pārvadātājs pārkāpis pārvadājuma līguma noteikumus, kā rezultātā tam radies zaudējums.
REGULA Nr. 1107/2006 - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu.
REGULA Nr. 2027/97 – Padomes Regula Nr. 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos.
REGULA Nr. 261/2004 - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 261/2004, ar kuru paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91.
REGULA Nr. 889/2002 - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 889/2002, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos.
REĢISTRĒTĀ BAGĀŽA – bagāža, kas tiek reģistrēta un nodota aviopārvadājumam gaisa kuģa bagāžas nodalījumā un par kuru pārvadātājs ir izsniedzis bagāžas kvīti.
SĀKUMPUKTS - lidosta, kurā saskaņā ar aviobiļeti tiek uzsākts pasažiera un/vai bagāžas aviopārvadājums.
SDR (Speciālās aizņēmuma tiesības) - ir vienība, kuras vērtību nosaka Starptautiskais Valūtas fonds.
TRANSFĒRA LIDOSTA – lidosta, kurā pasažieriem jāpārsēžas no viena lidojuma uz citu lidojumu, kuru nodrošina tas pats vai cits pārvadātājs.
TRANSPORTS – pasažieru un bagāžas pārvadājumi ar jebkuru transportu, izņemot aviopārvadājumu.
TRANZĪTA LIDOSTA – apstāšanās lidostā, kas nav norādīta aviobiļetē.
TŪRISMA OPERATORS - persona vai organizācija, kas organizē kompleksus tūrisma pakalpojumus, tajā skaitā pasūta aviopārvadājumu.
VIRSNORMAS BAGĀŽA - bagāža, kas pārsniedz aviobiļetes cenā iekļautās bagāžas svaru vai skaitu, bet kuru pārvadātājs ir tiesīgs pieņemt pārvadāšanai, ja pasažieris veic papildus bagāžas pārvadājuma maksu saskaņā ar pārvadātāja publicētām cenām.
ZAUDĒJUMI – zaudējumi, kas radušies pasažiera miesas bojājumu, nāves, bagāžas piegādes kavējuma, pasažiera aviopārvadājuma kavējuma, bagāžas bojājuma vai nozaudēšanas rezultātā.
ZĪDAINIS – pasažieris līdz 2 gadu vecumam.
 
2. Aviopārvadājumam piemērojamās tiesības un noteikumi
2.1. Šie Pasažieru un bagāžas aviopārvadājumu noteikumi (NOTEIKUMI) ir piemērojami visiem aviopārvadājumiem, kā arī ar aviopārvadājumu saistītiem pakalpojumiem, kurus nodrošina Latvijas Republikā reģistrēta sabiedrība ‘SmartLynx Airlines’.
2.2. Sabiedrība ‘SmartLynx Airlines’ aviopārvadājumus veic tikai saskaņā ar šiem Noteikumiem, un to modificēšana ir iespējama tikai ar pārvadātāja skaidri un nepārprotami izteiktu piekrišanu, kas noformējama rakstveida līgumā vai norādāma aviobiļetē.
2.3. Jautājumi, kas nav regulēti šajos Noteikumos, risināmi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, tajā skaitā Latvijas Republikai saistošajām starptautiskajām konvencijām.
2.4. Šie Noteikumi piemērojami arī tajos gadījumos, ja aviopārvadājums tiek veikts bez maksas vai par samazinātu aviobiļetes cenu, ja vien puses nav vienošanās savādāk, ko apliecina attiecīgs rakstveida līgums vai norāde aviobiļetē.
2.5. Gadījumā, ja kāds no šo Noteikumu punktiem ir pretrunā ar piemērojamām tiesību normām, no kurām puses nevar atkāpties pat ar savstarpēju vienošanos, piemērojamas ir attiecīgās tiesību normas. Atsevišķu noteikumu punktu spēkā neesamība neietekmē pārējo šo Noteikumu spēkā esamību.
 
3. Pārvadātājs
3.1. Pārvadātāja nosaukums aviobiļetē var tikt saīsināts un norādīts kā pārvadātāja apzīmējuma kods vai cits saīsinājums. ‘SmartLynx Airlines’ apzīmējuma kods ir ART vai 6Y.
3.2. Ja pārvadātājs, kas izsniedzis biļeti, nav tas pats, kas faktiski veic aviopārvadājumu, pasažierim ir tiesības pieteikt pretenziju jebkuram no šiem pārvadātājiem. Gadījumā, ja pasažieris izsaka pretenziju sabiedrībai ‘SmartLynx Airlines’, tam jāievēro šajos Noteikumos paredzētā kārtība.
 
4. Rīcība ar personas datiem un to aizsardzība
4.1. Pasažieris sniedz datus (jebkādu informāciju, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu) sekojošiem nolūkiem: aviobiļetes pirkumam, atsevišķu pakalpojumu saistībā ar aviopārvadājumu nodrošināšanai, lai nodrošinātu palīdzību invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, muitas formalitāšu kārtošanai un citām vajadzībām saistībā ar ceļojumu.
4.2. Pasažieris piekrīt, ka viņa dati tiek apstrādāti un uzglabāti, nodoti valsts iestādēm un citiem pārvadātājiem, ja aviopārvadājumu veic cits pārvadātājs, kā arī ar aviopārvadājumu saistītu pakalpojumu sniedzējiem atbilstoši likumos noteiktajai kārtībai.
4.3. Pasažieru personas dati bez pasažiera iepriekšējas atļaujas mārketinga nolūkiem netiks izmantoti.
 
5. Aviobiļete
5.1. Derīga un pilnībā apmaksāta aviobiļete ir pierādījums pārvadātāja saistībai veikt pasažiera un bagāžas aviopārvadājumu.
5.2. Pasažieris uzrāda aviobiļeti pēc pārvadātāja, citas tā pilnvarotas personas vai valsts iestādes pārstāvja lūguma. Pasažierim ir jāsaglabā aviobiļete visu aviopārvadājuma laiku, ja vien pārvadātājs to neaizvieto ar citu ekvivalentu dokumentu.
5.3. Aviobiļeti var izmantot tikai tā persona, kas norādītas aviobiļetē, un tā nav nododama izmantošanai citai personai.
5.4. Aviobiļete ir derīga aviopārvadājumam, kas norādīts aviobiļetē. Ja aviobiļete ir izdota bez lidojuma datuma, pasažiera reģistrācija pieļaujama tikai pēc tam, kad reģistrēti visi pasažieri ar aviobiļetēm, kurās ir norādīti lidojuma datumi. Ja pārvadātājs nespēj nodrošināt pasažierim aviopārvadājumu, aviobiļetes derīguma termiņš tiek attiecīgi pagarināts līdz laikam, kad pārvadātājs var nodrošināt aviopārvadājumu.
5.5. Nozagtas vai nozaudētas aviobiļetes gadījumā pasažierim var izsniegt aviobiļetes dublikātu, ja pārvadātājam vai tūrisma operatoram ir iesniegts pieteikums par biļetes dublikāta izsniegšanu.
5.6. Aviobiļete var tikt izmantota tikai tam pakalpojumu lokam, kas norādīts aviobiļetē.
5.7. Aviobiļete aptver aviopārvadājumu no izlidošanas sākumpunkta lidostā līdz galapunkta lidostai. Aviobiļete neaptver sauszemes transportu starp lidostām vai pārvadājumu vienas lidostas ietvaros, ja vien aviobiļetē nav norādīts savādāk.
5.8. Iegādājoties aviobiļeti, pasažierim papildus jāveic valsts iestāžu, lidostas vai citu pakalpojumu sniedzēju noteikto nodokļu un nodevu samaksa, ja vien puses nav vienošanās savādāk, ko apliecina attiecīgs rakstveida līgums vai norāde aviobiļetē. Gadījumā, ja no aviobiļetes iegādes brīža līdz aviopārvadājumam nodokļi un nodevas ir mazinājušās, aģents atmaksā pasažierim attiecīgo starpību. Savukārt gadījumā, ja no aviobiļetes iegādes brīža līdz aviopārvadājumam nodokļi un nodevas ir palielinājušās, pasažierim papildus ir jāpiemaksā attiecīgā starpība.
 
6. Reģistrēšanās aviopārvadājumam lidostā
6.1. Pasažierim ir pienākums laicīgi ierasties lidostā, lai reģistrētu sevi un bagāžu aviopārvadājumam un saņemtu iekāpšanas karti (boarding pass) un bagāžas kvīti. Pasažieru reģistrācija aviopārvadājumam sākas divas stundas pirms izlidošanas un vēlākais laiks, līdz kuram ir jāpabeidz reģistrācija, ir 40 minūtes pirms plānotā izlidošanas laika.
6.2. Pasažiera aviopārvadājums var tikt veikts tikai tad, ja pasažieris uzrāda derīgus ceļošanas dokumentus kopā ar derīgu personu apliecinošu dokumentu (identitātes karti, pasi vai citu aizvietojošu dokumentu, ja oriģinālais personu apliecinošais dokuments ir nozaudēts). Šis noteikums attiecas arī uz bērniem un zīdaiņiem.
6.3. Pasažierim ir pienākums sekot lidostā uz informācijas ekrāniem izvietotajai informācijai, kā arī mikrofonā izteiktajiem paziņojumiem par laiku, kādā pasažieriem jāierodas pie iekāpšanas sektora, kā arī to, pie kura sektora notiek iekāpšana konkrētajam aviopārvadājumam. Informācija, kas norādīta iekāpšanas kartē (boarding pass), kā arī uz informācijas ekrāniem var tikt mainīta.
6.4. Pasažierim ir pienākums laicīgi, bet ne vēlāk kā laikā, kas norādīts iekāpšanas kartē, uz informācijas ekrāniem vai atbilstoši mikrofonā izteiktajiem paziņojumiem ierasties pie iekāpšanas sektora.
6.5. Pārvadātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas pasažierim radušies no tā, ka viņš nav ievērojis kādu no šo Noteikumu 6.1.-6.4.punktā paredzētajiem pienākumiem.
6.6. Pasažierim ir pienākums atlīdzināt pārvadātājam jebkādus izdevumus, kas radušās dēļ tā, ka pasažieris nav ievērojis kādu no šo Noteikumu 6.1.-6.4.punktā paredzētajiem pienākumiem.
6.7. Pasažiera sēdvieta gaisa kuģī ir norādīta iekāpšanas kartē (boarding pass).
 
7. Pasažiera pienākumi
7.1. Pasažierim pirms iekāpšanas gaisa kuģī ir pienākums uzrādīt tā identitāti apliecinošu dokumentu, derīgus ceļošanas dokumentus, kā arī atbildēt uz jautājumiem, kurus uzdod pārvadātāja darbinieks vai valsts iestādes pārstāvis.
7.2. Iegādājoties aviobiļeti, pasažieris informē aģentu vai tūrisma operatoru par veselības traucējumiem, kas var sarežģīt viņa aviopārvadājumu vai citādi to negatīvi ietekmēt.
7.3. Pasažieriem jāievēro rūpība pret aviopārvadājumu satiksmi un pārvadātāja norādījumi, jo īpaši:
a) reģistrējoties aviopārvadājumam, pulcējoties un virzoties pasažieru telpās;
b) iekāpjot gaisa kuģī un izkāpjot no tā;
c) novietojot personīgos priekšmetus un nereģistrēto bagāžu (rokas bagāžu) gaisa kuģa salona bagāžas novietnēs.
7.4. Pasažierim ir pienākums saņemt visus nepieciešamos ceļošanas dokumentus un ievērot visas galapunkta, tranzīta vai apstāšanās vietas valsts prasības. Pasažierim ir pienākums segt visus pārvadātāja izdevumus, kas radušies dēļ tā, ka pārvadātājam ir uzlikts par pienākumu pasažieri nogādāt atpakaļ uz sākumpunkta valsti, jo pasažierim ir liegta ieceļošana tranzīta vai galapunkta valstī.
7.5. Pasažierim ir jāatturas no tādas rīcības, kas apdraud drošību un ietekmē aviopārvadājuma norisi, traucē citus pasažierus, vai ir par iemeslu citu pasažieru pretenzijām, kavē pārvadātāja darbinieku pienākumu izpildi, rada zaudējumus pārvadātāja vai citu pasažieru īpašumam.
7.6. Pasažierim ir arī sekojoši pienākumi:
a) izpildīt visas pārvadātāja, tā darbinieku un gaisa kuģa apkalpes locekļu norādījumus un prasības;
b) segt iespējamās papildus pakalpojumu maksas, reģistrējoties aviopārvadājumam;
c) piesprādzēt drošības jostu gaisa kuģa pacelšanās, nolaišanās vai pēc gaisa kuģa apkalpes norādījumiem aviopārvadājuma laikā;
d) pēc gaisa kuģa apkalpes locekļu lūguma samainīties ar sēdvietām, ja tas ir nepieciešams gaisa kuģa ekspluatācijas vai drošības apsvērumu dēļ;
e) atturēties no niršanas 12 stundas pirms aviopārvadājuma, dziļākas niršanas gadījumā vai aviopārvadājuma apstāšanās gadījumā - 24 stundas pirms izlidošanas;
f) ievērot gaisa kuģī līdzi paņemtā alkohola lietošanas un smēķēšanas aizliegumu; šī aizlieguma pārkāpuma gadījumā pasažierim ir pienākums maksāt pārvadātājam līgumsodu LVL 250,- apmērā. Gaisa kuģa apkalpei ir tiesības konfiscēt līdzi paņemto alkoholu;
g) izslēgt visas elektroniskās ierīces, kas var negatīvi ietekmēt gaisa kuģa aprīkojuma darbību; šī noteikuma pārkāpuma gadījumā pasažierim ir pienākums maksāt pārvadātājam līgumsodu LVL 250,- apmērā;
h) segt jebkādus zaudējumus, ko pasažieris savas nepareizas rīcības rezultātā nodarījis pārvadātājam (piemēram, zaudējumi, kas radušies gaisa kuģa inventāra bojājumu, neatļautu dzīvnieku vai priekšmetu pārvadājuma gadījumā, lidmašīnas ārkārtas nosēšanās izdevumus un citus izdevumus, kuru iemesls bijis pasažiera neatbilstoša rīcība);
i) iziet pārbaudes, ko veic lidostas drošības dienesta, muitas vai citu valsts iestāžu pārstāvji;
j) nodrošināt pasažiera reģistrētās vai nereģistrētās (rokas) bagāžas drošības pārbaudes;
k) aizliegts iekāpt gaisa kuģī alkohola vai narkotisko vielu reibumā.
 
8. Pārvadātāja pienākumi aviopārvadājuma laikā
8.1. 8.1. a , u aviopstouras iemesls bijis pasaPārvadātājs nodrošina pasažieriem informāciju un norādījumus par sēdvietu, un to, kā lietot:
a) drošības jostas;
b) avārijas izejas un ierīces, kas paredzētas pasažieru koplietošanai;
c) pasažieriem domātās drošības vestes un skābekļa ierīces;
d) citas iekārtas, kas paredzētas individuālai lietošanai.
8.2. Pārvadātājs informē pasažierus par smēķēšanas un elektronisko ierīču izmantošanas aizliegumu gaisa kuģī.
8.3. Nepieciešamības gadījumā pārvadātājs informē pasažierus par ārkārtas situācijas pasākumiem, kas piemērojams attiecīgajai situācijai.
8.4. Pārvadātājs nodrošina iespēju pasažieriem izmantot drošības jostu gaisa kuģa pacelšanās, nolaišanās laikā, vētrās un jebkurā laikā, kad gaisa kuģa kapteinis to pieprasa.
 
9. Pārvadātāja tiesības atteikt pasažiera un bagāžas aviopārvadājumu, ja:
9.1. pasažieris pārkāpj normatīvos aktus vai šos Noteikumus;
9.2. pasažieris apdraud vai rada neērtības citiem pasažieriem;
9.3. pasažiera uzvedība apdraud aviopārvadājuma drošību vai sabiedrisko kārtību, citus pasažierus un trešo personu īpašumu;
9.4. pasažieris atsakās ievērot pārvadātāja, tā darbinieku vai gaisa kuģa apkalpes norādījumus;
9.5. pasažieris atsakās iziet drošības pārbaudes;
9.6. pasažieris nav samaksājis nodevas, nodokļus vai citus maksājumus saistībā ar aviopārvadājumu;
9.7. pasažierim nav vai tas atsakās uzrādīt ceļošanai derīgus dokumentus;
9.8. pasažiera aviobiļete:
a) ir bojāta;
b) ir nozaudēta;
c) ja aviobiļetē norādītie dati ir mainījušies un tie neatbilst citiem ceļošanas dokumentiem;
d) ja pastāv aizdomas, ka aviobiļete ir iegūta nelikumīgi vai aviobiļetē ir norādīta persona, kas saskaņā ar pārvadātāja datubāzē esošo informāciju nedrīkst piedalīties aviopārvadājumā.
9.9. pasažieris nokavēja reģistrāciju aviopārvadājumam vai laicīgi nav ieradies pie iekāpšanas vārtiem;
9.10. pasažieris nav sniedzis pārvadātājam šajos Noteikumos minēto informāciju;
9.11. pasažieris ir lietojis alkoholu;
9.12. pasažieris ir lietojis narkotiskās vielas;
9.13. pasažiera apģērbs un izskats neatbilst aviopārvadājuma veikšanai;
9.14. pasažiera bagāža ir pretrunā ar pārvadātāja Noteikumiem;
9.15. ja atteikums pamatots ar citām spēkā esošām tiesību normām.
 
10. Pasažieru aviopārvadājums, kas pakļauts nosacījumiem
10.1. Ja pasažiera fiziskā, garīgā vai vecuma stāvokļa dēļ ir pamats uzskatīt, ka tā veselība var tikt apdraudēta vai radīt citu bojājumu, aviopārvadājums var tikt veikts ar nosacījumu, ka pārvadātājs nav atbildīgs par aviopārvadājuma rezultātā radīto jebkuru iespējamo veselības pasliktināšanos, nāvi vai citu zaudējumu.
10.2. Drošības apsvērumu dēļ pārvadātājs ir tiesīgs atteikt pārvadāt pasažieri ar smagu garīgu saslimšanu, ja tas netiek pavadīts.
10.3. Pirms aviopārvadājuma pasažierim ir jāuzrāda ārsta apliecinājums, kas izdots ne vēlāk kā 7 dienas pirms aviopārvadājuma un kas apliecina, ka persona drīkst veikt aviopārvadājumu sekojošos gadījumos:
a) 21 dienu atpakaļ bijusi sirdslēkme;
b) 10 dienas atpakaļ bijusi lēkme;
c) 7 dienas atpakaļ piedzimis zīdainis;
d) zīdainim līdz 3 dienu vecumam;
e) pasažieris slimo ar dekompresijas slimību;
f) 14 dienu atpakaļ persona slimojusi ar plaušu karsoni;
g) nespēj ieņemt sēdus pozīciju;
h) 14 dienu atpakaļ bijusi galvas trauma;
i) kaulu lūzums;
j) grūtniecība ilgāk par 28 nedēļām;
k) smaga vēnu tromboze;
l) smaga garīga saslimšana (pasažieris ir jāpavada pavadonim, kura sēdvieta gaisa kuģī atrodas blakus);
m) pasažieris slimo ar infekcijas slimību, kas var apdraudēt citus pasažierus un/vai gaisa kuģa apkalpes locekļus;
n) pasažieris slimo ar slimību, kas var saasināties aviopārvadājuma laikā;
o) citi apstākļi, kas var apdraudēt aviopārvadājuma vai pasažiera drošību.
10.4. Pasažierim, kas slimo ar astmu, nav nepieciešams ārsta apliecinājums, taču 120 stundas pirms izlidošanas tam ir jāinformē pārvadātājs, aģents vai tūrisma operators, ja aviopārvadājuma laikā tam ir nepieciešams nodrošināt skābekļa balonu. Par skābekļa balona nodrošināšanu ir maksājama papildus samaksa pārvadātāja publicētajā apmērā. Ar pārvadātāja atļauju pasažieris drīkst gaisa kuģa salonā pārvadāt viņam piederošu aviopārvadājumam piemērotu skābekļa balonu. Pasažieris aviopārvadājuma laikā drīkst izmantot skābekļa balonu tikai gaisa kuģa apkalpes uzraudzībā.
10.5. Pasažieris, kas slimo ar diabētu, rokas bagāžā drīkst pārvadāt aviopārvadājuma laikā nepieciešamos medikamentus.
10.6. Korpulentu pasažieru aviopārvadājumam nepieciešams iegādāties divas sēdvietas, kā arī informēt gaisa kuģa apkalpi par papildus drošības jostas izsniegšanu.
Invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām aviopārvadājumi
10.7. Pārvadātājs nodrošina invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām aviopārvadājumu saskaņā ar Regulu Nr. 1107/2006.
10.8. Pasažieri - invalīdi un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām ir pasažieri, kuru pārvietošanās spējas ir ierobežotas kādas fiziskas invaliditātes, garīgas invaliditātes vai traucējumu vai jebkādu citu invaliditātes iemeslu vai vecuma dēļ un kuras stāvoklis prasa īpašu attieksmi no pārvadātāja. Pārvadātāja nodrošinātā palīdzība ir atkarīga no drošības noteikumiem, gaisa kuģa aprīkojuma un apstākļiem lidostā.
10.9. Pasažierim – invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kuram nepieciešama palīdzība, par to jāinformē pārvadātājs vai tūrisma operators ne mazāk kā 48 stundas pirms izlidojuma.
10.10. Pamatojoties uz pasažiera aizpildītu pieteikumu, pārvadātājs nodrošina sekojošu palīdzību invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām:
a) WCHR - pasažieris, kas var staigāt augšā un lejā pa kāpnēm un
gaisa kuģa salonā, bet viņam nepieciešami ratiņ krēsls vai cits pārvietošanās līdzeklis, lai pārvietotos no gaisa kuģa līdz lidostas terminālam, lidostas terminālā, kā arī starp ielidošanas un izlidošanas punktiem lidostas termināla piebraukšanas pusē;
b) WCHS - pasažieris, kas nevar staigāt uz augšu vai uz leju pa kāpnēm, bet kas var pārvietoties gaisa kuģu salonā un viņam nepieciešami ratiņ krēsls, lai pārvietotos no gaisa kuģa līdz lidostas terminālam, lidostas terminālā, kā arī starp ielidošanas un izlidošanas punktiem lidostas termināla piebraukšanas pusē;
c) WCHC - šī kategorija aptver plašu pasažieru kategoriju. Tā ietver
personas, kas var pārvietoties vienīgi ar ratiņ krēsla palīdzību vai citiem pārvietošanās līdzekļiem, un kuriem nepieciešama pastāvīga palīdzība no ierašanās lidostā līdz nosēdināšanai gaisa kuģa sēdeklī vai, ja nepieciešams, īpašā sēdeklī, kas ir pielāgots konkrētajām vajadzībām. Šajā kategorijā ietilpst arī pasažieri invalīdi, kuriem skartas tikai apakšējās ekstremitātes, kam vajadzīga palīdzība, lai iekāptu un izkāptu no gaisa kuģa un lai pārvietotos gaisa kuģī, bet kuri citādi ir neatkarīgi un var pārvietoties lidostā patstāvīgi savā ratiņ krēslā. Norāde par pastāvības līmeni pirms izlidojuma ļauj izvairīties no nevajadzīga atbalsta;
d) BLND – pasažieris ir neredzīgs vai vājredzīgs;
e) DEAF – pasažieris ir nedzirdīgs vai vājdzirdīgs, ar runas traucējumiem;
f) DEAF/BLND – pasažieris ir neredzīgs un nedzirdīgs un kas var pārvietoties vienīgi ar pavadoņa palīdzību;
g) DPNA – pasažieri ar intelektuāliem traucējumiem vai attīstības invaliditāti, kuriem nepieciešams atbalsts. Tas attiecas uz pasažieriem, kas slimo, piemēram, ar Alcheimera slimību vai Dauna sindromu.
h) STCR – pasažieris var tikt pārvietots tikai uz nestuvēm guļus stāvoklī; pasažieris uz/no gaisa kuģa nogādājams ar medicīnisko transportu.
10.11. Neredzīgiem pasažieriem, kuru pārvietošanās ir atkarīga no suņiem, ir jābūt sertifikātam, ka suns ir īpaši apmācīts, un tam ir ceļošanai derīgi dokumenti, pavada un uzpurnis. Šāds suns ir pārvadājams gaisa kuģa salonā bez papildus atlīdzības.
Grūtnieču aviopārvadājumi
10.12. Grūtniece aviopārvadājumu veic, uzrādot grūtniecības pasi. Grūtniecei līdz 28.grūtniecības nedēļai nav aviopārvadājumu ierobežojumi. Grūtniecei no 28.grūtniecības nedēļas līdz 32. grūtniecības nedēļai nepieciešams ārsta apliecinājums, ka sieviete var veikt aviopārvadājumu.
10.13. Pārvadātājam ir tiesības atteikt pārvadāt:
a) grūtnieci pēc 32.grūtniecības nedēļas;
b) grūtnieci grūtniecības komplikāciju gadījumos pirms 32.grūtniecības nedēļas;
c) personu, kas dzemdējusi agrāk kā 7 dienas pirms aviopārvadājuma.
Bērnu aviopārvadājumi
10.14. Bērniem no 2 gadu vecuma aviopārvadājumiem gaisa kuģī nepieciešama atsevišķa sēdvieta.
10.15. Maksimālais zīdaiņu skaits, ar kuru drīkst lidot viens pieaugušais pasažieris, ir divi.
10.16. Zīdaini aviopārvadājuma laikā pieaugušais pasažieris var turēt sev klēpī, neiegādājoties papildus sēdvietu, vai atsevišķā sēdvietā atbilstošā bērnu sēdeklītī, ja iegādāta papildus sēdvieta.
10.17. Ja kopā ar pieaugušo pasažieri ceļo divi zīdaiņi, tad vienam zīdainim obligāti jāiegādājas papildus sēdvieta, kas aprīkojama ar atbilstošu bērnu sēdeklīti.
10.18. Pārvadātājs nenodrošina bērnu sēdeklīti. Pasažieris zīdaiņu pārvadāšanai var izmantot līdzpaņemtu bērnu sēdeklīti, kas saskaņā ar ražotāja norādēm ir piemērots bērnu aviopārvadājumiem.
10.19. Bērnu ceļošana bez pieaugušā pasažiera pavadības:
a) Bērni, kas jaunāki par 5 gadiem nevar ceļot bez pieaugušā pasažiera pavadības;
b) Bērni no 5 līdz 12 gadu vecumam bez pieaugušā pasažiera pavadības var ceļot tikai ar nosacījumu, ka tos aviopārvadājuma sākumpunkta lidostā pavada pieaugušais, un pārvadātājs saņem rakstveida apliecinājumu standarta veidlapā, ka cits pieaugušais bērna ierašanos gaidīs aviopārvadājuma galapunkta lidostā. Šādu bērnu ceļošanai tiek nodrošināta pārvadātāja palīdzība (UM) aviopārvadājuma sākumpunktā un galapunktā.
c) Bērni no 12 līdz 18 gadu vecumam var ceļot bez pieaugušā pasažiera pavadības. Saskaņā ar vecāku rakstveida pieprasījumu tam var tikt nodrošināta pārvadātāja palīdzība (MAAS).
10.20. Rakstveida pieprasījuma formas (UM/MAAS) bērnu pavadīšanai ir pieejamas pārvadātāja mājas lapā, pie aģenta vai pie tūrisma operatora. Par pārvadātāja palīdzību bērnu pavadīšanai (UM/MAAS) ir maksājama papildus samaksa pārvadātāja publicētajā apmērā.
10.21. Gadījumā, ja bērns ceļo bez vecākiem vai aizbildņa, bērnam ir jānodrošina visi bērna ceļošanai nepieciešamie dokumenti, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 
11. Bagāža
11.1. Bagāža tiek pārvadāta kā reģistrēta un kā nereģistrēta bagāža (rokas bagāža).
11.2. Ne reģistrētajā, ne rokas bagāžā nedrīkst pārvadāt:
a) priekšmetus, kas pārvadātāja ieskatā var apdraudēt aviopārvadājuma drošību, pasažieru un viņu īpašumu drošību; bagāžu un priekšmetus, kas pārvadājuma laikā var tikt bojāti; bagāžu, kas nav piemērota aviopārvadājumiem;
b) priekšmetus, kuru aviopārvadājums ir aizliegts saskaņā ar ICAO, IATA noteikumiem;
c) priekšmetus, kuru aviopārvadājums ir aizliegts saskaņā ar piemērojamām tiesību normām;
d) priekšmetus, kuri pārvadātāja ieskatā nav piemēroti aviopārvadājumam to svara, izmēra vai citu īpašību dēļ.
11.3. Drošības iemeslu dēļ gaisa kuģa salonā nevar pārvadāt sekojošus priekšmetus: jebkāda veida nažus; jebkāda izmēra šķēres; ieročus un tiem līdzīgas rotaļlietas; to imitācijas; katapultas; galda piederumus; asmeņus un skuvekļus; mehāniskus priekšmetus; bultveidīgas atslēgas; korķviļķus; adāmadatas; sporta nūjas un sitamos; biljarda galdu un nūjas; metāla nagu vīlītes un citus priekšmetus, kurus lidostas drošības dienests uzskata par bīstamiem un kurus var izmantot, lai apdraudētu pasažierus un gaisa kuģa apkalpi. Augstāk minētie priekšmeti lidostā tiek konfiscēti bez tiesībām par tiem saņemt kompensāciju.
11.4. Pasažieris gaisa kuģa salonā kā nereģistrētu bagāžu (rokas bagāžu) ir tiesīgs pārvadāt vienu bagāžas vienību un šajos Noteikumos norādītos priekšmetus personīgai lietošanai. Pārvadātājs ir tiesīgs lūgt nereģistrētu (rokas bagāžu) un personīgos priekšmetus noformēt vienas vienības veidā. Rokas bagāžas un priekšmetu personīgai lietošanai kopējais svars nedrīkst pārsniegt 5 kilogramus, rokas bagāžas maksimālais izmērs nedrīkst pārsnieg 55X45X25cm (ieskaitot bagāžas rokturi un riteņus), ja vien aviobiļetē nav norādīts savādāk.
11.5. Pasažieris gaisa kuģa salonā ir tiesīgs pārvadāt atsevišķus priekšmetus personīgai lietošanai:
a) nelielu sieviešu somiņu;
b) mēteli, šalli vai sedziņu;
c) lietussargu vai spieķi;
d) kameru vai binokli;
e) mazu pārnēsājamu datoru;
f) lasāmvielu lidojumam;
g) bērna pārtiku, kas nepieciešama lidojuma laikā;
h) medikamentus, kas nepieciešami lidojuma laikā;
i) kruķus vai pilnībā saliekamus ratiņ krēslus invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām;
j) bērna sēdeklīti, ja tas ietilpst gaisa kuģa salona bagāžas novietnē.
11.6. Rokas bagāžai ir jāietilpst gaisa kuģa salona bagāžas nodalījumā vai zem priekšā esošās sēdvietas. Pārvadātājs ir tiesīgs rokas bagāžu novietot pārvadājumam gaisa kuģa bagāžas nodalījumā.
11.7. Pārvadātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti nereģistrētajai bagāžai (rokas bagāžai).
11.8. Par katru reģistrētās bagāžas vienību tiek izsniegta bagāžas kvīts. Tā jāglabā un jāuzrāda pēc pārvadātāja pieprasījuma. Pārvadātājs neatbild par reģistrētu bagāžu, ja tā netiek paņemta nekavējoties pēc ielidošanas galapunkta lidostā vai transfēra lidostā, ja bagāžas pārvadājums nav reģistrēts līdz lidojuma galapunktam.
11.9. Reģistrēta bagāža tiek pārvadāta gaisa kuģa bagāžas nodalījumā ar to pašu gaisa kuģi, ar kuru ceļo pasažieris. Ja bagāžas aviopārvadājums nav iespējams tajā pašā gaisa kuģī, tā tiek pārvadāta ar tuvāko reisu.
11.10. Aviokompānija iesākam: Pieņemot reģistrēto bagāžu aviopārvadājumam, katrai vienībai iekšpusē un ārpusē jābūt identificējamai ar norādi, kurā minēts pasažieris un tā uzturēšanās vietas kontaktadrese (piemēram, viesnīcas adrese, pastāvīgās uzturēšanās vietas adrese u.c.). Pasažiera vārdam un uzvārdam, kas norādīts uz bagāžas identifikācijas norādes, jāsakrīt ar biļetē un ceļošanas dokumentu norādītā pasažiera vārdu un uzvārdu.
  Baggage ID card (PLEASE PLACE THIS ID CARD INSIDE YOUR BAGGAGE)
11.11. Bagāžas, ieskaitot bagāžu ar rāvējslēdzēju, attaisīšanās jābūt bloķētai, lai novērstu tās atvēršanas aviopārvadājuma laikā.
11.12. Katrs pasažieris, kuram ir tiesības uz sēdvietu gaisa kuģī, ir tiesīgs pārvadāt reģistrēto bagāžu, kuras maksimālais izmērs nedrīkst pārsniegt 32X84X56 cm, ieskaitot bagāžas rokturi un riteņus, bet svars nedrīkst pārsniegt 20 kg, ja vien aviobiļetē nav norādīts savādāk.
11.13. Gadījumā, ja divi vai vairāki pasažieri ceļo kopā kā grupa (ģimene), ko pierāda aviobiļete vienam un tam pašam aviopārvadājumam, kā arī ja tie reģistrējas kopā, reģistrētās bagāžas svara ierobežojums ir summējams, taču maksimālais svars uz vienu reģistrētās bagāžas vienību nedrīkst pārsniegt 32 kg.
11.14. Bērnu rati, zīdaiņu gultiņas, bērnu sēdeklīši, ratiņ krēsli ar sausajām vai gēla baterijām pasažieriem - invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiek pārvadāti bez papildus samaksas, tajā skaitā, ja šie priekšmeti tiek nodoti aviopārvadājumam kā reģistrēta bagāža.
11.15. Reģistrētajā bagāžā tās pārkaušanas dēļ nevajadzētu pārvadāt viegli plīstošus vai vērtīgus priekšmetus, piemēram, parfimērijas preces, smaržas un tualetes ūdeņus, dioptriskās brilles un saulesbrilles, kontaktlēcas, pudeles, stikla un porcelāna izstrādājumus, ūdens pīpes un citus viegli plīstošus priekšmetus, farmācijas preces, naudu, kredītkartes vai citas vērtslietas, vērtīgus mākslas priekšmetus, rotaslietas un izstrādājumus no dārgmetāliem, atslēgas, vērtspapīrus, pases un identifikācijas dokumentus, datu nesējus, austiņas, kompaktdisku atskaņotājus, kameras, MP3 atskaņotājus, mobilos telefonus, pārnēsājamos datorus un citus plīstošus vai vērtīgus priekšmetus. Pārvadātājs nav atbildīgs par šo priekšmetu zudumu vai bojājumu.
11.16. Pasažieris nav tiesīgs pārvadāt ieročus, munīciju, nažus, rotaļlietas vai citus priekšmetus, kas ir līdzīgi vai imitē ieročus vai agresīvus priekšmetus, ka arī visa veida asus un griezošus priekšmetus. Pārvadātājs nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies saistībā ar šo lietu aizturēšanu vai atņemšanu.
11.17. Saskaņā ar skaidri un nepārprotamu izteiktu pārvadātāja rakstveida piekrišanu un saskaņā ar īpašiem pārvadātāja nosacījumiem kā reģistrēta bagāža var tikt pārvadāti antīkie ieroči, zobeni, naži un citi priekšmeti, ieroči un munīcija vai bīstama rakstura vielas (piemēram, eksplozīvas vielas, munīciju, viegli uzliesmojošas vielas, korozīvos aģentus, kompresētu gāzi, indīgas, toksiskas un inficējošas vielas, oksidējošas, radioaktīvas vielas, magnētiskus materiālus un citas bīstamas preces un vielas). Ieročiem jābūt izlādētiem, ar drošības atslēgu un atbilstoši iepakotiem. Ieroču un munīcijas aviopārvadājumiem jānotiek saskaņā ar ICAO un IATA noteikumiem par bīstamu priekšmetu pārvadājumiem. Par šajā punktā minēto priekšmetu aviopārvadājumiem maksājama papildus samaksa, kuru nosaka pārvadātājs.
11.18. Virsnormas bagāža ir:
a) bagāža, kas pārsniedz šajos Noteikumos paredzētos svara ierobežojumus;
b) bagāža, kas pārsniedz šajos Noteikumos paredzēto izmēru ierobežojumus;
c) sporta inventārs, piemēram, velosipēds, slēpes, snovbords, niršanas ekipējums, izpletnis, golfa soma, kaitbords, sērfinga dēlis, makšķerkāts un citi priekšmeti.
11.19. Par virsnormas bagāžas pārvadājumu veicama papildus samaksa pārvadātāja publicētajā apmērā, ja vien aviobiļetē nav norādīts savādāk (piemēram, aviopārvadājumos uz slēpošanas tūrēm).
Dzīvnieku aviopārvadājumi
11.20. Dzīvi dzīvnieki var tikt pārvadāti saskaņā ar pārvadātāja iepriekšēju rakstveida atļauju un norādījumiem, visu risku par dzīvnieka aviopārvadājumu uzņemoties pasažierim. Dzīvnieki tiek pieņemti aviopārvadājumam tikai īpašos dzīvnieku pārvadāšanas konteineros ar nosacījumu, ka tiem ir derīgas veselības un vakcinācijas apliecības, ievešanas atļauja un citi dokumenti, kas ir nepieciešami dzīvnieka pārvadāšanai tranzītā vai ievešanai galapunkta valstī. Drošības apsvērumu dēļ rāpuļu un grauzēju aviopārvadājumi nav atļauti.
11.21. Pārvadātājs nav atbildīgs par dzīvnieka nāvi vai slimību aviopārvadājuma laikā.
11.22. Dzīvnieka pārvadājuma konteinera un dzīvnieka kopējais svars nedrīkst pārsniegt 10 kg, un dzīvnieku pārvadāšanas konteinera maksimālais izmērs nedrīkst pārsniegt 55X45X25 cm. Dzīvnieku pārvadājuma konteinerim jābūt ar necaurlaidīgu apakšu, tam jābūt novietotam zem priekšā sēdošā pasažiera sēdvietas. Dzīvnieks lidojuma laikā nedrīkst tikt izņemts no dzīvnieku pārvadāšanas konteinera. Citos gadījumos dzīvnieks var tikt pārvadāts tikai kā reģistrēta bagāža gaisa kuģa bagāžas nodalījumā, ja to pieļauj lidmašīnas tehniskie parametri, un pirms aviopārvadājuma ir saņemta pārvadātāja rakstveida piekrišana.
11.23. Par dzīvu dzīvnieku aviopārvadājumu veicama papildus samaksa pārvadātāja publicētajā apmērā.
Bagāžas pārbaude
11.24. Pārvadātājam ir tiesības pārbaudīt bagāžas izmērus, kā arī to svaru jebkurā aviopārvadājuma laikā.
11.25. Pārvadātājs var pārbaudīt bagāžas saturu pasažiera klātbūtnē. Ja pasažieris nav klāt, pārvadātājs var atvērt bagāžu, klātesot vismaz vienam lidostas drošības dienesta darbiniekam, ja ir aizdomas, ka bagāžā ir priekšmeti, kurus nedrīkst pārvadāt vai kuru pārvadāšana ir pakļauta īpašiem noteikumiem.
11.26. Pārvadātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies bagāžas pārbaudes rezultātā, izņemot gadījumu, ja tas pieļāvis rupju nevērību.
Bagāžas saņemšana
11.27. Pasažierim nekavējoties pēc ielidošanas galapunkta lidostā ir jāpaņem sava bagāža. Pārvadātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies bagāžas novēlotas paņemšanas rezultātā.
11.28. Bagāžu ir tiesīgs saņemt pasažieris, kuram ir bagāžas biļete un identifikācijas norāde, taču pārvadātājam pie bagāžas paņemšanas nav pienākuma pārbaudīt, vai bagāžu paņem pasažieris ar attiecīgo bagāžas biļeti un identifikācijas norādi.
11.29. Ja persona, kurai ir tiesības uz reģistrētas bagāžas piegādi, saņem bagāžu bez pretenzijām, tas ir prima facie pierādījums, ka bagāža ir tikusi piegādāta labā stāvoklī un saskaņā ar pārvadājuma noteikumiem.
 
12. Pasažiera tiesības atcelta, ilgstoši kavēta aviopārvadājuma vai atteiktas iekāpšanas gadījumā
12.1. Pārvadātājs apņemas pielikt visas pūles, lai pasažieru un bagāžas aviopārvadājumu veiktu saskaņā ar plānoto lidojumu grafiku. Lai novērstu lidojuma atcelšanu vai kavēšanos, pārvadātājs ir tiesīgs organizēt pārvadājumu, kuru faktiski izpilda cits pārvadātājs.
12.2. Gadījumā, ja lidojums kavējas, ir atcelts vai pasažierim tiek atteikta iekāpšana gaisa kuģī, pārvadātājs rīkojas atbilstoši Regulai Nr. 261/2004. Regulu Nr. 261/2004 nepiemēro gadījumos, ja ceļojumu kompleksu atceļ tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar aviopārvadājuma atcelšanu.
12.3. Neviena no šajos Noteikumos paredzētājām tiesībām nav labvēlīgāka par atlīdzinājumu un kompensāciju, kāda noteikta saskaņā ar Regulu Nr. 261/2004.
Atteikta iekāpšana
12.4. Ievērojot Regulas Nr. 261/2004 piemērošanas nosacījumus, pasažierim ir sekojošas tiesības atteiktas iekāpšanas gadījumā:
a) brīvprātīgi atteikties no aviopārvadājuma un ar pārvadātāju vienoties par savstarpējo attiecību risinājumu;
b) ja pasažierim atsaka iekāpšanu pret viņa gribu, viņam ir tiesības:
- saņemt kompensāciju šādā apmērā:
EUR 250,- par aviopārvadājumiem līdz 1500 km
EUR 400,- par aviopārvadājumiem vairāk nekā 1500km attālumā Kopienas iekšienē
EUR 400,- par aviopārvadājumiem ārpus Kopienas, kuru attālums ir no 1500 līdz 3500km
EUR 600,- par visiem citiem aviopārvadājumiem, kurus nepatver iepriekšminētās amplitūdas

- saņemt kompensāciju 50% apmērā no augstākminētās, ja pasažierim piedāvā mainīt maršrutu līdz lidojuma galapunktam, izmantojot citu lidojumu, kura ielidošanas laiks nepārsniedz sākotnēji paredzēto lidošanas laiku:
 
par 2 st. - attiecībā uz visiem aviopārvadājumiem līdz 1500 km vai mazākā attālumā
par 3 st. - attiecībā uz viesim aviopārvadājumiem Kopienas iekšienē, kuru attālums ir vairāk nekā 1500 km
par 3 st. - attiecībā uz aviopārvadājumiem ārpus Kopienas, kuru attālums ir no 1500 līdz 3500km
par 4 st. vai vairāk - uz visiem aviopārvadājumiem, kurus neaptver iepriekšminētās amplitūdas
- tiesības saņemt atlīdzinājumu vai mainīt maršrutu;
- tiesības uz aprūpi:
- ēdināšanu un atspirdzinājumiem samērīgā attiecībā pret gaidīšanas laiku;
- izmitināšanu viesnīcā:
- ja kādā vietā ir jāuzturas vienu vai vairākas naktis vai
- ja kādā vietā ir jāuzturas ilgāk, nekā pasažieris bija plānojis;
- transportu no lidostas uz izmitināšanas vietu (viesnīcu vai citu vietu);
- pasažieriem piedāvā bez maksas veikt divus telefona zvanus, nosūtīt divas teleksa vai faksa ziņas vai arī divas elektroniskās vēstules.
Atcelts aviopārvadājums
12.5. Ievērojot Regulas Nr. 261/2004 piemērošanas nosacījumus, pasažierim ir sekojošas tiesības atcelta aviopārvadājuma gadījumā:
a) saņemt atlīdzinājumu vai mainīt maršrutu;
b) ēdināšanu un atspirdzinājumus samērīgā attiecībā pret gaidīšanas laiku, un bez maksas veikt divus telefona zvanus, nosūtīt divas teleksa vai faksa ziņas vai arī divas elektroniskās vēstules, kā arī
c) maršruta maiņas gadījumā, ja plānojamais jaunā reisa izlidošanas laiks ir vismaz dienu pēc atceltā reisa izlidošanas laika:
- izmitināšanu viesnīcā:
- ja kādā vietā ir jāuzturas vienu vai vairākas naktis vai
- ja kādā vietā ir jāuzturas ilgāk, nekā pasažieris bija plānojis;
- transportu no lidostas uz izmitināšanas vietu (viesnīcu vai citu vietu), un
d) pie nosacījuma, ka pasažieri nav informēti par aviopārvadājuma atcelšanu vismaz divas nedēļas pirms paredzētā izlidošanas laika vai pasažieri nav informēti par atcelšanu laika posmā no divām nedēļām līdz septiņām dienām pirms paredzētā izlidošanas laika un viņiem nav piedāvāta maršruta maiņa, sakarā ar kuru viņi var izlidot ne vairāk kā divas stundas pirms paredzētā izlidošanas laika un sasniegt savu galamērķi mazāk nekā četras stundas pēc iepriekš paredzētā ielidošanas laika, vai arī pasažieri nav informēti par atcelšanu mazāk nekā septiņas dienas pirms paredzētā izlidošanas laika un viņiem nav piedāvāta maršruta maiņa, sakarā ar kuru viņi var izlidot ne vairāk kā vienu stundu pirms iepriekš paredzētā izlidošanas laika un sasniegt savu galamērķi mazāk nekā divas stundas pēc paredzētā ielidošanas laika, pasažieriem ir tiesības
- saņemt kompensāciju šādā apmērā:
 
EUR 250,- par aviopārvadājumiem līdz 1500 km
EUR 400,- par aviopārvadājumiem Kopienas iekšienē vairāk nekā 1500km attālumā un par visiem citiem lidojumiem 1500-3500km attālumā
EUR 600,- par visiem citiem aviopārvadājumiem, kurus nepatver iepriekšējā amplitūda
- saņemt kompensāciju 50% no augstāk minētā apmēra, ja pasažierim piedāvā mainīt maršrutu līdz lidojuma galapunktam, izmantojot citu lidojumu, kura ielidošanas laiks nepārsniedz sākotnēji paredzēto lidošanas laiku:
 
par 2 st. - attiecībā uz visiem aviopārvadājumiem līdz 1500 km vai mazākā attālumā
par 3 st. - attiecībā uz viesim aviopārvadājumiem Kopienas iekšienē vairāk nekā 1500 km attālumā
par 3 st. - attiecībā aviopārvadājumiem ārpus Kopienas no 1500 līdz 3500 km attālumā
par 4 st. vai ilgāk - attiecībā uz visiem aviopārvadājumiem, kurus neaptver iepriekšējā amplitūda
  
Ilgstošs aviopārvadājuma kavējums
12.6. Ievērojot Regulas Nr. 261/2004 piemērošanas nosacījumus, pasažierim ir sekojošas tiesības ilgstoša aviopārvadājuma kavēšanās gadījumā:

aviopārvadājuma attālums kavēšanās ilgums tiesības
attiecībā uz 1500 km vai mazāka attāluma aviopārvadājumiem 2 h vai ilgāk - uz ēdināšanu un atspirdzinājumiem samērā ar gaidīšanas laiku;
- bez maksas veikt divus telefona zvanus, nosūtīt divas teleksa vai faksa ziņas vai arī divas elektroniskās vēstules
attiecībā uz aviopārvadājumiem Kopienas iekšienē vairāk nekā 1500 km attālumā 3 h vai ilgāk  
citiem aviopārvadājumiem ārpus Kopienas no 1500 līdz 3500 km attālumā, 3 h vai ilgāk  
uz visiem lidojumiem, uz ko neattiecas iepriekšminētās amplitūdas 4 h vai ilgāk  
visi aviopārvadājumi ilgāk kā 5 h iepriekšminētās tiesības, kā arī tiesības septiņās dienās saņemt biļetes pilnas cenas atlīdzinājumu tās summas apmērā, par kuru tā ir pirkta, attiecībā uz to ceļojuma daļu vai daļām, kas nav veiktas, un attiecībā uz jau veikto daļu vai daļām, ja aviopārvadājumam vairs nav jēgas, ņemot vērā pasažiera sākotnējo ceļojuma plānu, attiecīgā gadījumā kopā ar atpakaļceļa lidojumu uz sākotnējo izlidošanas vietu pēc iespējas agrāk
visi aviopārvadājumi ja paredzams, ka izlidošanas laiks ir vismaz nākamajā dienā pēc iepriekš paredzētā izlidošanas laika - izmitināšanu viesnīcā:
- ja kādā vietā ir jāuzturas vienu vai vairākas naktis vai
- ja kādā vietā ir jāuzturas ilgāk, nekā pasažieris bija plānojis;
- transportu no lidostas uz izmitināšanas vietu (viesnīcu vai citu vietu)

Neparedzēti un ārkārtēji apstākļi
12.7. Pārvadātājam nav jāmaksā kompensācija, ja tas var pierādīt, ka aviopārvadājuma atcelšanu ir izraisījuši ārkārtēji apstākļi, no kuriem nevarēja izvairīties pat tad, ja tiktu veikti visi iespējamie pasākumi.
12.8. Gadījumā, ja pārvadātājam nav iespējams veikt gaisa kuģa nolaišanos galapunkta lidostā ārkārtas iemeslu dēļ, kurus, pieliekot saprātīgas pūles, pārvadātājs nevar novērst, pārvadājums tiek uzskatīts par pabeigtu ārkārtas nolaišanās punktā. Ja iespējams, pārvadātājs nodrošina pasažieru aviopārvadājumu uz galapunkta lidostu.
 
13. Pārvadātāja atbildība par zaudējumiem
13.1. Pārvadātājs atbild tikai par tiešajiem zaudējumiem ierobežotas atbildības apmērā. Pārvadātājs nav atbildīgs par netiešiem zaudējumiem vai negūto peļņu. Pārvadātāja atbildības ierobežojums attiecas uz visiem pārvadātāja darbiniekiem un tā nolīgtām personām.
13.2. Gadījumā, ja pasažieris vēlas nodrošināt augstāku aizsardzību pret iespējamiem zaudējumiem, nekā to nodrošina pārvadātāja atbildības ierobežojums, pasažierim ir pienākums bagāžu un/vai savu aviopārvadājumu attiecīgi apdrošināt.
13.3. Pārvadātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, ja:
a) zaudējumu cēlonis nav bijis pārvadātāja, tā darbinieku nevērība, cita nepareiza darbība vai nolaidība; vai
b) zaudējumu cēlonis bija vienīgi trešās puses nevērība, cita nepareiza darbība vai nolaidība.
13.4. Pārvadātāja atbildība par zaudējumiem pasažiera nāves vai veselības bojājumu gadījumā atbilstoši Monreālas konvencijai ir ierobežota ar 100 000 SDR (LVL 82 208,- ) par katru pasažieri.
13.5. Ja aviopārvadājuma laikā iestājusies pasažiera nāve vai tas guvis miesas bojājumus, pārvadātājs 15 dienu laikā no tās personas noteikšanas, kura ir tiesīga saņemt kompensāciju, izmaksā avansu, kas nepieciešams tūlītēju ekonomisko vajadzību segšanai. Pasažiera nāves gadījumā avanss nav mazāks par SDR 16000 (LVL 13 532,-).
13.6. Pārvadātājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies aviopārvadājuma kavējuma gadījumā, izņemot gadījumu, kad pārvadātājs, tā darbinieki un aģenti ir pielikuši visas saprātīgas pūles, lai zaudējumus novērstu vai mazinātu. Zaudējumu esamība un apmērs pasažierim ir jāpierāda. Atbilstoši Monreālas konvencijai pārvadātāja atbildība par zaudējumiem, kas radušies dēļ:
a) bagāžas nozaudēšanas, bojāšanas vai aizkavētas piegādes ir ierobežota līdz 1000 SDR (LVL 822,-) katram pasažierim;
b) pasažiera aviopārvadājuma kavējumu ir ierobežota ar 4150 SDR (LVL 3 411,-).
13.7. Pārvadātājs nav atbildīgs par zaudējumiem rokas bagāžai un gaisa kuģa salonā līdzpaņemtiem priekšmetiem personīgām vajadzībām, ja vien zaudējumi nav radušies pārvadātāja rupjas nevērības rezultātā.
13.8. Pārvadātājs nav atbildīgs par reģistrētas bagāžas bojājumu, ko izraisa tā saturs, kā arī tad, ja zaudējumu cēlonis ir bagāžas defekts, slikts iepakojums (tajā skaitā neiepakoti velosipēdi un bērnu rati) vai par bagāžas bojājumu, kas fiksēts bagāžas nodošanas brīdī. Pārvadātājs nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem vai zaudējumiem, kuru cēlonis ir dabas stihijas, dzīvnieka nepietiekama uzmanīšana, dzīvnieku pārvadājuma konteinera defekts vai nepiemērotība gaisa pārvadājumiem.
13.9. Kompensācija par bagāžas bojājumu vai nepiegādāšanu tiek aprēķināta, ņemot vērā bagāžas un tajā atrodošos bojāto vai nozaudēto priekšmetu vērtību un vecumu, kas jānorāda rakstveida pretenzijā, pievienojot vērtību un vecumu pierādošus dokumentus. Bagāžas un priekšmetu vērtība tiek kompensēta, ievērojot sekojošu nolietojuma pakāpi, ja vien pasažieris ar sertificēta vērtētāja atzinumu nepierāda savādāku bagāžas un/vai tajā atrodošos priekšmetu vērtību:
 
Priekšmeta vecums
Nolietojums (vērtības samazinājums)
Līdz 1 gada vecumam - 5%
1 gads - 10%
2 gadi - 20%
3 gadi - 30%
4 gadi - 40%
5 gadi un vairāk - 50%
 
13.10. Pārvadātājs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai izdevumiem, kas pasažierim radušies dēļ tā, ka tā ceļošanas dokumenti neatbilst noteiktajām prasībām vai kas radušies muitas prasību vai noteikumu neievērošanas rezultātā.
 
14. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
14.1. Jebkuras pretenzijas pārvadātājam piesakāmas rakstveidā nekavējoties pēc notikuma, kas ir pretenzijas pamatā. Pretenzija nosūtāma pa pastu, saglabājot pierādījumu par pretenzijas nosūtīšanas faktu, vai pret pārvadātāja apliecinājumu par pretenzijas saņemšanu. Ja pretenzija netiek iesniegta nekavējoties, taču šajos Noteikumos pieļautajos laika limitos, pasažierim ir jāpierāda cēloņsakarība starp zaudējumiem un attiecīgo pārvadājumu. Pretenzijai par zaudējumu kompensāciju, pielikumā pievienojami sekojoši dokumenti:
a) aviobiļete;
b) attiecīgās bagāžas kvīts;
c) dokumentus, kas apliecina bagāžas labošanas izdevumus vai apliecinājumu, ka bagāžas salabošana nav iespējama;
d) dokumentus, kas apliecina bagāžas un/vai bagāžā esošo priekšmetu vērtību;
e) dokumentus, kas apliecina tiešos zaudējumus kavēta aviopārvadājuma gadījumā.
14.2. Pasažiera paziņojums par reģistrētas bagāžas bojājumu ir iesniedzams nekavējoties pēc tā atklāšanas, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā un, ja tā ir aizkavējusies – 21 dienu laikā no dienas, kad bagāža nonākusi pasažiera rīcībā.
14.3. Pasažiera paziņojums par reģistrētas bagāžas nepiegādāšanas faktu ir iesniedzams nekavējoties pēc ielidošanas.
14.4. Šo noteikumu 14.2.un 14.3.punktā minētais paziņojums iesniedzams rakstveidā klātienē, nosūtāms pa faksu, elektronisko pastu vai pastu lidostas Atrasto mantu birojam (Lost and Found Office) un pārvadātājam. Jo paziņojums iesniedzams ātrāk, jo pārvadātājam lielākas iespējas bagāžu atrast.
14.5. Ja pasažieris iesniedz pretenziju vai paziņojumu, neievērojot šajos Noteikumos noteiktos termiņus, pārvadātājs to neizskata.
 
15. Citi noteikumi
15.1. Šie Pasažieru un bagāžas aviopārvadājumu noteikumi stājas spēkā ar to publicēšanu, tas ir, sākot ar 2010.gada ___. _______________. Noteikumu saīsinātā versija ir pievienota pie aviobiļetes, kas satur norādi, ka pilna noteikumu versija ir pieejama pārvadātāja mājas lapā www.smart-lynxc.com . Pēc pasažiera lūguma tos var nosūtīt uz pasažiera elektronisko pasta adresi vai izsniegt drukātā veidā aviobiļešu pārdošanas vietās.
15.2. Šie Noteikumi var tikt mainīti, pārvadātājam publicējot jaunus noteikumus.
15.3. Šie Noteikumi ir pieejami latviešu, angļu, krievu valodās. Noteikumu tulkojumu pretrunu gadījumā priekšroka dodama noteikumu versijai latviešu valodā.
15.4. Strīdi, kurus nav iespējams atsisināt savstarpēju sarunu ceļā, tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā pēc pārvadātāja juridiskās adreses, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošas tiesību normas, kā arī Latvijas Republikai saistošas starptautiskās konvencijas.